logo 2

خوابیدن سگ در رختخواب

کلینیک دامپزشکی : این‭ ‬آموزش‭ ‬برای‭ ‬‭ ‬زمان‌ هایی‭ ‬مفید‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می‌ گردد‭ ‬سگ‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پای شما‭ ‬کنار‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬استراحت خود‭ ‬از‭ ‬مبلمان‭ ‬و‭ ‬تخت‭ ‬خواب‭ ‬شما‭ ‬استفاده‭ ‬نکند‭. ‬ شما‭ ‬می‌ توانید‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬یا‭ ‬مکان‌ های‭ ‬مختلفی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬حضور‭ ‬دارید،‭ ‬جای‭ ‬خوابی‭ ‬برای‭ ‬حیوان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگرید‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرمان‭ ‬می‌ دهید،‭ ‬سگ‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬محدوده‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬با‭ ‬خیالی‭ ‬آسوده‭ ‬به‭ ‬کار های‭ ‬روزانه‭ ‬خود‭ ‬رسیدگی‭ ‬نمایید‭.‬
سگ‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬آموزش‌ های‭ ‬بخواب‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬بمان‭ ‬را‭ ‬کاملا‭ ‬یاد بگیرد‭. ‬ سپس‭ ‬باید‭ ‬رختخوابی‭ ‬در‭ ‬محیطی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬ماندن‭ ‬سگ‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬می‌ دهید‭ ‬حیوان‭ ‬فورا‭ ‬وارد‭ ‬مکان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬بماند‭. ‬ بهتر‭ ‬است‭ ‬تخت‭ ‬یا‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬انتقال‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬بتوانید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مکانی‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬رختخواب‭ ‬استفاده‭ ‬نمایید. ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬کوتاه به‭ ‬دلخواه‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬آموزش مانند تو جات ، تو تختت و غیره‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید.‬
روش آموزش خوابیدن سگ در رختخواب : سگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬به‭ ‬مکان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬راهنمایی‭ ‬کنید. در‭ ‬کنار‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ‭ ‬قرار‭ ‬بگیرید،‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬خود‭ ‬دارید‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رختخواب‭ ‬ببرید و‭ ‬فرمان (تو جات) ‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخوابش‭ ‬ترغیب‭ ‬نمایید‭. ‬به‭ ‬محض‭ ‬اینکه‭ ‬چهار‭ ‬پنجه‭ ‬سگ‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخواب‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬‭ ‬بدهید‭. ‬
چند بار‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کنید،‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬بگیرید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رختخواب‭ ‬اشاره‭ ‬کنید،‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬وارد‭ ‬رختخواب‭ ‬شد‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬بدهید،‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬کلا‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬سگ‭ ‬نباشد(در داخل جیب و یا کیف کمری)‬‭ ‬و‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬با‭ ‬فرمان‭ ‬شما‭ ‬وارد‭ ‬رختخواب‭ ‬شد‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬بگذارید‭. ‬
اضافه‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬بدون‭ ‬بیان کردن : بعد‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬جلسه‭ ‬تمرین‭ ‬کوتاه،‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ، ‬فرمان‭ ‬بخواب‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬اضافه‭ ‬کنید‭ . ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬سگ‭ ‬تنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬بدهد. ‬به خاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬سگ‭ ‬فقط‭ ‬باید یک‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬‭ ‬بگیرد،‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌ تواند‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬فرمان‭ ‬بداند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متوالی‭ ‬انجام‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬خطای‭ ‬سگ‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬می‌ گردد‭. ‬
برای‭ ‬ترکیب‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬فرمان‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬خود‭ ‬بگیرید و‭ ‬فرمان “‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ” ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬دست‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬رختخواب‭ ‬سگ،‭ ‬بیان‭ ‬کنید‭ ‬و سپس‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬چهار‭ ‬پنجه‭ ‬سگ‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬رختخواب‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬بدون‭ ‬بیان‭ ‬فرمان‭ ‬بخواب،‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬چپ‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬روبه‭ ‬روی‭ ‬بینی‭ ‬سگ‭ ‬بگرید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬پایین‭ ‬بیاورید.‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬برروی‭ ‬رختخواب‭ ‬خوابید‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬قرار ‬دهید‭.‬
افزایش‭ ‬طول‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬آموزش برای خوابیدن سگ در رختخواب : اکنون‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬شما‭ ‬کاملا‭ ‬یاد گرفته است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬فرمان “‭ ‬تو‭ ‬جات “‭ ‬وارد‭ ‬رختخوابش‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بخوابد،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬قدم‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬فاصله‭ ‬بگیرید و‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬کنید.‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬وارد‭ ‬رختخوابش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬خوابیده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬سمتش‭ ‬بروید‭ ‬و‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬بگذارید‭. ‬
در صورتی که‭ ‬سگ‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تشویق‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬خارج‭ ‬شد،‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تنبیه‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬زدن،‭ ‬فرمان‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬تکرار‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬شروع‭ ‬کنید‭ . ‬به‭ ‬مرور‭ ‬فاصله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬بیشتر‭ ‬کنید ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬سگ‭ ‬خارج‭ ‬گردید،‭ ‬مثلا‭ ‬به‭ ‬سگ‭ ‬فرمان‭ ‬تو‭ ‬جات‭ ‬را بدهید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬بیرون‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬برگردید‭ ‬و‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ . ‬در‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬هم‭ ‬فاصله‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬افزایش‭ ‬بدهید‭. ‬
سگ‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬رختخوابش‭ ‬منتظر‭ ‬بماند‭ ‬تا‭ ‬شما‭ ‬شام خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬تلوزیونی‭ ‬را تماشا کنید‭. ‬ زمانی‭ ‬که‭ ‬می خواهید‭ ‬مدت‭ ‬آموزش‭ ‬را‭ ‬طولانی‭ ‬کنید‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬خوراکی‭ ‬جویدنی‭ ‬محبوب حیوان‭ ‬را به ‬همراه‭ ‬اسباب‭ ‬بازی‭ ‬مورده‭ ‬علاقه‭ ‬سگ،‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بی‭ ‬حوصلی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬حیوان‭ ‬قرار‭ ‬بدهید‭.‬

خوابیدن سگ در رختخواب

View all
سگ
عمومی
گربه

44279350 - 44269545 - 021

نشانی : بلوار مرزداران (غرب) - خیابان 35 متری لاله - کوچه لاله نهم - انتهای کوچه سمت راست -بن بست ستایش

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای کلینیک دامپزشکی مرزداران محفوظ می باشد  طراحی و توسعه : اینفولینک